Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja pracy ZSP w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2020

Organizacja pracy szkoły podstawowej, filii szkoły podstawowej i przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

 

Zarządzenie nr 4/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

z dnia 24 marca 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. i realizowania w tym okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad realizowania tych zadań.

 

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), zarządzam, co następuje:

 

1

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej, którzy prowadzą w bieżącym okresie zajęcia (zajęcia lekcyjne, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) bezpośrednio z uczniami do prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązującego planu lekcji.

 

2. Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności następujących zasad:

 • równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 • uwzględnienia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

 

2

Zobowiązuję wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

3

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 

1. z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

 

2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

 

3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

 

4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

4

Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy czym nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

 

5

1. Informację o sposobie i trybie realizacji zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania zawiera załącznik nr 1.

 

2. Podstawowe zasady koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Jana Pawła II zawiera załącznik nr 2.

 

3. Zasady monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej:

 • Podstawowym narzędziem monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umie­jętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest dziennik elektroniczny.
 • Podczas zajęć prowadzonych na odległość stosuje się zasady oceniania zwarte zawarte w Statucie Szkoły, uwzględniając jednak specyfikę prowadzonej aktualnie ich formy, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia związane z udziałem w nich uczniów (np. brak sprzętu, kłopoty z połączeniem, trudności związane ze stanem epidemicznym itp.).

 

4. Ustalam następujące sposoby dokumentowania realizacji zadań Szkoły Podstawowej w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • wpisywanie przez nauczycieli tematów realizowanych zajęć w dzienniiku elektonicznym,
 • wpisy w module „zadania domowe“ oraz załączone przy tym pliki i zwrotnie otrzymane pliki od uczniów,
 • wpisy w modułach „Wiadomości“ i „Ogłoszenia“ oraz załączone przy tym pliki i zwrotnie ot­rzy­ma­ne pliki,
 • korespondencja prowadzona przy użyciu poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacji zdalnej oraz załączone przy tym pliki wysłane przez nauczyciela do uczniów i zwrotnie otrzymane od uczniów,
 • wystawione przez nauczycieli oceny wpisane do dziennika elektronicznego,
 • wpisy w module „Terminarz”,
 • inne wpisy w dzienniku elektronicznym,
 • wypełniona przez nauczycieli na polecenie Dyrektora dokumentacja przechowywana w postaci elektronicznej lub jej wydruki,
 • inna dokumentacja (np.: zarządzenia, zestawienia itp.).

 

5. Wskazuję, we współpracy z nauczycielami, w załączniku nr 3 źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice Szkoły Podstawowej mogą korzystać w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

6. Uczniowie lub rodzice mogą odbywać konsultacje z nauczycielami w formach i terminach publikowanych w module „Ogłoszenia” w dzienniku elektronicznym na kolejne dni.

 

7. Do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się czas prowadzenia zajęć z uczniami, w tym czas związany z wysyłką materiałów i zadań dla uczniów oraz czas związany z analizą efektów pracy uczniów, przy czym łączny wymiar godzin podlegający rozliczeniu nie może być wyższy niż tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych ustalony dla nauczyciela.

 

Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, może zaliczyć do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia inne czynności realizowane we współpracy z uczniem lub na jego rzecz, przy czym łączny wymiar godzin podlegający rozliczeniu nie może być wyższy niż tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych ustalony dla nauczyciela.

 

6

Zarządzenie w życie wchodzi z dniem podpisania.

Izabela Kaszkin
(podpis i pieczątka Dyrektora)

Data dodania: 2020-03-25 10:57:34
Data edycji: 2020-03-27 11:38:32
Ilość wyświetleń: 419

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook