Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspmilakowo.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Hubacz, adres e-mail: r.hubacz@zspmilakowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535 002 785. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do szkoły i przedszkola

Do szkoły można dojechać od strony zachodniej ulicą Olsztyńską(wyjście główne) oraz od strony wschodniej ulicą Szkolną (wejście ewakuacyjne od strony parkingu dla autobusów szkolnych).

 

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

 • Wejście główne - wejście znajdujące się od ulicy Olsztyńskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 7:30-15:00. Nie stwarza barier architektonicznych. Drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego oraz szerokie wejście z automatycznie otwierającymi się drzwiami. Wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich z barierkami.
 • Wejście dodatkowe - od strony ulicy Szkolnej. Nie stwarza barier architektonicznych. Drzwi dwuskrzydłowe. Wejście posiada podjazd z barierkami dla wózków inwalidzkich.
 • Wejście przedszkolne - od strony parkingu, podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz.Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzi 8 schodów.
 • od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście  zaopatrzone w podjazd, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym  powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta.

 

Dostępność budynku

 • Skrzydła szkolne są dwupiętrowe z barierami architektonicznymi, brak windy. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze na parterze hala sportowa i sala gimnastyczna. W korytarzu przy hali sportowej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Skrzydło przedszkolne to budynek dwupoziomowy nie posiada windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
 • Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

 

Dostępność toalety

 • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze skrzydła szkolnego przy wejściu głównym po prawej stronie. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy hali sportowej po prawej stronie wejścia dla niepełnosprawnych.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 

Data dodania: 2020-10-12 08:26:45
Data edycji: 2024-04-03 07:50:04
Ilość wyświetleń: 2224

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej