Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica

Świetlica

 

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Anna Jagosz
Natalia Kasper
Mariusz Arsoba

Godziny otwarcia: 6:50 do 15:20

 

 

 

 

Świetlica 1-3GALERIA I BIEŻĄCE WYDARZENIA KLASY 1-3

 

Świetlica 4-6GALERIA I BIEŻĄCE WYDARZENIA KLASY 4-6

 

Świetlica 7-8GALERIA I BIEŻĄCE WYDARZENIA KLASY 7-8

 


I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY


1.  Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły.
2.  Zajęcia świetlicowe organizowane są dla młodzieży szkolnej objętej planem dowożenia autobusami na dany rok szkolny.
3.  W poszczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela.
4.  Świetlica czynna jest codziennie w godzinach wyznaczonych planem dowozu młodzieży.
5.  Wychowawcy świetlicy dążą do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań do nauki, wypoczynku i rekreacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki.
6.  Działalność świetlicy koordynuje Samorząd, który wybierany jest na przełomie września i października każdego roku.
7.  Wychowawczynie świetlicy sprawują funkcję kontrolną nad żywieniem młodzieży pełniąc dyżury w stołówce.
8.  Zajęcia prowadzone są w grupach dzieci i młodzieży w zależności od dojazdów.
9.  Wychowawcy świetlicy prowadzą pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach nie większych niż 25 osób.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY


1.Celem pracy świetlicy jest:
- przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
- stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- rozwijanie umiejętności manualnych,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie ekspresji ruchowej (zabawy taneczne, zajęcia ruchowe),

2.Zadania świetlicy
- kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
- wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu świetlicy, regulaminu dowozów,
- wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów kolega
- wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej),
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w trudnych sytuacjach (np. doznawanie przykrości, przegrana),
- kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w domu, szkole i środowisku
- rozwijanie u wychowanków samodzielności i samorządności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

 

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:


- rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, wyszywanie, szydełkowanie, itp.),

- ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy),

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy typu - "dokończ zdanie", "opowiedz co było dalej", "20 pytań do…" itp.)

- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),

- ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

- wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań, dzienników, prace plastyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne itp.),

- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe przy muzyce),

- zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w Sali i na boisku szkolnym),

- relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery).

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Uczeń korzystający ze szkolnej świetlicy powinien:
1. Zgłaszać się w świetlicy szkolnej bezpośrednio po przyjeździe oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 
2. Obuwie i odzienie wierzchnie zostawiać w szatni.
3. Pozostawić tornister w wyznaczonym do tego miejscu.
4. Współpracować i wypełniać polecenia wychowawcy świetlicy.
5. Absolutnie nie ruszać cudzych rzeczy.
6. Zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozostałe sytuacje są traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. 
7. Nienagannie i należycie zachowywać się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do kolegów, koleżanek i wychowawców. 
8. Dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd.
9. Szanować sprzęty znajdujące się pomieszczeniu, dbać o estetykę i czystość świetlicy.
10. Brać czynny udział w pracach społecznie – użytecznych na rzecz świetlicy i otoczenia.
11. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali i na powietrzu. 
12. Niedopuszczalne jest oczekiwanie na autobus poza świetlicą – na korytarzach lub na boisku bez opieki wychowawcy świetlicy.
13. Ucznia można zwolnić z powrotu do domu autobusem szkolnym wyłącznie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub kiedy zostanie odebrany osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów).
14. Do odjazdów uczniowie wychodzą pod opieką wychowawców – 15 minut przed odjazdem autokarów. 
15. W przypadku systematycznego łamania regulaminu kierownik świetlicy w porozumieniu z wychowawcami ma prawo usunąć ucznia ze świetlicy, powiadamiając o tym rodziców. 
 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie z Miłakowa, w tym w pierwszej kolejności uczniowie:
- obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo
- rodziców (prawnych opiekunów) samotnie wychowujących dziecko pracujących zawodowo
- pozostali jeśli dysponujemy wolnymi miejscami.
 

2. Uczniowie dojeżdżający przyjmowani są do świetlicy na podstawie listy przygotowanej na bilety miesięczne. Tylko uczniowie z Miłakowa przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia.
 

3. Karty zgłoszenia do świetlicy i listy na bilety znajdują się w dokumentacji.
 

II. Procedury postępowania w przypadku  opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.
1. Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.
2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.
 

III. Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
1. Rozmowa z uczniem o ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
2. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.
3. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie policji.
4. Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałem sytuacji kierownika świetlicy.
5. Oczekiwanie na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.
 

 IV. Procedury postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. 
 Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

 

Projekty realizowane w świetlicy:
„Nie ma to jak Miłakowo, którym jemy zawsze zdrowo”
„W Naszej świetlicy na pomoc każdy może liczyć” 
„Żyj smacznie i zdrowo” 
„ Zdrowo jem, więcej wiem”
„Dobry jak chleb” realizowany dwukrotnie 
„Śniadanie daje moc”
„Maluchy ratują” ( Mały Ratownik)
„Bezpieczny Puchatek”
„Tydzień dobrego chleba”
„Wypełnij plecak”
Zdobyliśmy tytuł „Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.
„MegaMisja” to projekt, który realizujemy od ubiegłego roku we współpracy z Fundacją Orange. Przeznaczony jest on dla świetlic i dotyczy przygotowania najmłodszych do bezpiecznego korzystania z Internetu. Najmłodsi w oparciu o zabawę zdobywają wiedzę na temat, jakie treści mogą udostępniać w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać etykiety i praw autorskich, jak odróżniać prawdziwe informacje w Internecie i jak tworzyć proste grafiki, dźwięki i filmy. Oprócz bogatej oferty zajęć Fundacja funduje jeszcze nagrody za zaliczenie kolejnych etapów przygotowanych zadań do wykonania. Do tej pory otrzymaliśmy zestaw plastyczny, tablet oraz książki i gry planszowe.
We współpracy z Panią pedagog SP zgłosiliśmy szkołę do programu „Bezpiecznie Tu i Tam”
„Obiad z PAH”- pozyskiwanie funduszy na obiady dla osób w trudnej sytuacji i bez wsparcia z MGOPS ze względu na minimalne przekroczenie dochodów, w tym roku szkolnym 20 osób korzysta z darmowych obiadów przez cały rok szkolny za kwotę 10200zł, w ubiegłym korzystało 15 osób a przyznana kwota wynosiła 6800zł.
We współpracy ze Stowarzyszeniem IKE bierzemy czynny udział w zbiórkach żywności i z pozyskanych produktów przygotowujemy a następnie rozdajemy najbardziej potrzebującym paczki żywnościowe.
Prowadzimy od kilku lat akcję dożywiania w formie śniadań i podwieczorków, przygotowując wspólnie z dziećmi kanapki, piekąc ciasta, gofry, itp.
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Olsztynie, Gminną Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Radą Rodziców, PFPD „Maciuś”, PAH „Pajacyk”, a także pozyskujemy sponsorów indywidualnych w celu zebrania środków na prowadzone w ramach zajęć warsztaty kulinarne z wiązane z promocją zdrowego stylu życia, prawidłowym-zdrowym odżywianiem, a tym samym zmniejszamy ilość osób niedożywionych, co wpływa pozytywnie na zachowanie i osiąganie sukcesów na miarę możliwości. Dzięki nawiązaniu współpracy z „Fundacją Przyjaciółka” otrzymaliśmy 19 wyprawek szkolnych dla dzieci oraz 3 komputerów, które trafiły do świetlicy.
Przy współpracy z instruktorem organizowane są zajęcia z tańca, które co roku kończą się w czerwcu „Turniejem Tańca”.
Włączamy się również w organizację imprez szkolnych i uroczystości.
Obecnie przystąpiliśmy do konkursu „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”. Wiąże się to z wykonaniem szeregu działań, po których zaliczeniu liczymy na zdobycie tytułu „ŚWIETLICA PROMUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW”.
Nasze działania promujemy na Facebooku Świetlica Miłakowo.

Data dodania: 2018-07-11 14:44:57
Data edycji: 2021-12-09 11:07:30
Ilość wyświetleń: 33295

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook