Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zasady Rekrutacji przedszkola

REGULAMIN PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II

 

Opracowany na podstawie

Ustawa o systemie Oświaty (DzU z 1996 r Nr 67, poz. 329 z późn zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2001 r. Nr 97, poz. 1054 z póź. Zm.), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 1997 r. Nr 133, poz 883).

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Miłakowo przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Dziecko 5 letnie ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Liczba oddziałów określona w „Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolu” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

7. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Miłakowo, mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy Miłakowo kierować się należy:        

a) sytuacją rodzinną dziecka,

b) miejscem pracy rodziców,

c) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola.       

8. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola na terenie Gminy Miłakowo odbywa się raz w roku.

8.1. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu, obowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w oznaczonym miejscu i terminie.

 

     Rekrutacja dzieci do przedszkola na następny rok szkolny odbywa się w kwietniu i maju roku poprzedniego.

 

8. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola.

8.1 Dzieci sześcioletnie;

8.2 Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą  niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych;

8.3 Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miłakowo, uczęszczające już do jednego przedszkola;

8.4 Dzieci obojga pracujących rodziców;

8.5 Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej);

8.6 Dzieci nauczycieli mających prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi warunkach.

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkoli to:

1.1 „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”;

1.2 Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

 

Zadania Dyrektora Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II

1. Przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor Przedszkola Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w wypadku kiedy liczba zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc i przyjmowane są wszystkie zgłoszone dzieci.

2. W wypadku kiedy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną.

3. Komisja jest organem społecznym i w jej skład wchodzą:

· Dyrektor

· Przedstawiciel rady pedagogicznej

· Przedstawiciele Rady Rodziców

· Przedstawiciele organu prowadzącego.

4. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.

5. Akta komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowywane są w sekretariacie szkoły.

6. Do rozpatrywania spraw spornych wniesionych przez rodziców (opiekunów) dyrektor powołuje komisję odwoławczą, która może dokonać weryfikacji decyzji komisji kwalifikacyjnej.

 

Regulamin obowiązuje z dniem jego ustalenia.

 

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button