Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Projekty

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej i tworzenie warunków do właściwej jej realizacji

 

 

 

 

 

1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów.

 

2. Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów z podstawą programową, opinii o programach autorskich.

 

3. Ustalenie zestawu programów na rok 2016/2017, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

4. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności:

4.1 zajęć i zabaw dowolnych

4.2 aktywności na powietrzu

4.3 zajęć dydaktycznych

4.4 czasu przeznaczonego do dyspozycji nauczyciela.

Wprowadzenie innowacji w zakresie nauczania

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Zespół dydaktyczno – wychowawczy

 

 

 

 

Nauczycielki grup

Sierpień

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

Sierpień

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opracowanie organizacji pracy zespołu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 2. Analizowanie postępu rozwoju dzieci objętych pp.
 3. Analiza zachowań dzieci w grupach. Określanie poziomu poprawy w zachowaniu dzieci sprawiających problemy wychowawcze.
 4.  Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw mających na celu naukę tańca, śpiewu, rytmiki oraz działań twórczych/badawczych.
 5.  Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez różnorodne działania podjęte przez nauczycieli i rodziców.
 6.  Organizowanie wycieczek.
 7.  Organizowanie konkursów, występów i wystaw / kiermaszów przedszkolnych.
 8.  Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą.
 9.  Wzmacnianie właściwych zachowań  poprzez aktualizację systemu nagród i kar. Realizacja zajęć z savoir – vivre.
 10.  Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju (arkusze diagnostyczne).
 11.  Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy arkuszy – informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.
 12. Wdrażanie wniosków z diagnozy w planowanie i realizację procesów edukacyjnych. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości dzieci.
 13. Kontynuować działania podjęte w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Nauczyciele     grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Nauczyciele grup

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

30 września

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

listopad,

czerwiec

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.

 

 

 

1. Stworzenie dzieciom warunków do decydowania o wyborze aktywności poprzez swobodny dostęp do materiałów plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych, przyrodniczych i innych.

 

2. Inspirowanie dzieci do podejmowania działań rozwijających ich zainteresowania, autoekspresję, wrodzony potencjał. (zapis w dzienniku).

 

3. Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących rozwijania sprawności w zakresie:

- rozbierania i ubierania

- składania ubrań

- mycia rąk i zębów (współpraca z pielęgniarką)

- nakrywania do stołu

i odnotowywanie w dzienniku.

 

4. Systematyczna realizacja dyżurów pełnionych przez dzieci, omówienie obowiązków dyżurnych.

 

5. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej – wycieranie kurzu, segregacja klocków, porządkowanie układanek i inne.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele starszych grup

 

 

Nauczyciele grup

wrzesień - październik

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

Podejmowanie działań promujących  zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchową.

 

 

 

 

1. Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci najmłodsze – zabawa ruchowa np. z piosenką) – jeden nowy zestaw na tydzień.

 

2. Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych/ ćwiczeń gimnastycznych (w zależności od wieku dzieci) jako formy zajęć obowiązkowych.

 

3. Systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o przygotowane zestawy – jeden nowy zestaw na miesiąc.

 

4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5,6 letnich.

 

 

5. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię – zapis w dzienniku.

Wykorzystanie dydaktycznej  makiety ruchu drogowego.

 

6. Praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją – zapis w dzienniku.

 

7. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we współpracy ze strażą pożarną.

 

8. Opracowanie  konkretnych działań w celu kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w ramach przedsięwzięcia „ zdrowe żywienie”

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Zlecenie przez dyrektora

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele starszych grup

 

 

 

dyrektor

 

 

 

nauczyciele grup

   cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

I półrocze

 

 

 

październik

    kwiecień

 

 

I półrocze

Obszar: organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu.

 

 

 

1. Powołanie składów osobowych do  zespołów zadaniowych:

1.1 ds. ewaluacji

1.2 ds. promocji

1.3 dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczy

1.4 ds. procedur i regulaminów

1.5 ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

2. Ustalenie planów pracy zespołów problemowych.

 

3. Podejmowanie aktywności na rzecz własnego rozwoju – szkolenia RP.

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszczególne zespoły.

 

Nauczyciele grup

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

Cały rok

Promocja przedszkola.

1. Aktualizacja strony internetowej.

 

2. Regularne zamieszczanie artykułów na stronie internetowej.

 

3. Promocja placówki na stronie internetowej  poprzez udział i organizację konkursów plastycznych i literackich.

 

4.Udział przedszkola w imprezach środowiskowych.

 

5. Wybór nazw poszczególnych grup.

 

Zespół ds. promocji

Zespół ds. promocji

 

Nauczyciele grup.

 

 

Zespół ds. promocji

 

Nauczyciele    grup.

Cały rok

 

 

 

 

Według harmonogramu

 

 

 

Według harmonogramu

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

 

 

 

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

 

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznej.

 

Dyrektor

 

 

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

Rada sierpniowa

 

Rada sierpniowa

 

Aktualizacja prawa wewnętrznego.

 

1. Aktualizacja statutu.

 

2.Modyfikacja koncepcji pracy przedszkola

 

 

3. Aktualizacja  procedur obowiązujących w Przedszkolu.

Zespół ds. procedur i regulaminów

j.w.

 

 

 

 

 

 

15 września

 

 30 września

 

 

30 listopada 2016

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA”

 

 1. Postanowienia ogólne

Projekt „Wędrująca książka” ma charakter ogólnopolskim, a jego organizatorem jest: Przedszkole Samorządowe, 11-042 Jonkowo, ul. Spacerowa 2, wraz z jego autorką Anną Tuczyńską (nauczycielką wychowania przedszkolnego).

 1. Cele projektu

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
- wzbogacanie słownika biernego i czynnego
- budzenie szacunku wobec cudzej własności
- nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między placówkami

 1. Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce: przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III). Dopuszcza się udział innych instytucji, placówek, które pracują z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, prowadzących działalność edukacyjną. Uczestnik musi posiadać konto na portalu społecznościowym (facebook).

 1. Zasady uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
a) Zapoznanie się z dokumentami: przede wszystkim z treścią projektu oraz pozostałymi załącznikami, które stanowią obowiązkową dokumentację (wiersz, harmonogram wysyłki, wzór zgody na udział wychowanków w projekcie, informacja dla rodziców o projekcie),
b) Zgłoszenie placówki, jako uczestnika projektu poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach:

http://przedszkole.jonkowo.pl/
lub
https://www.facebook.com/groups/961114377322041/members/

c) Przeprowadzenie projektu w placówce,
d) Po zakończeniu projektu wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

 1. Termin realizacji projektu

a) Realizacja projektu luty-czerwiec 2017 rok,
b) Placówki zgłaszają się, jako uczestnicy od 20 lutego do 28 lutego 2017 roku, wysyłając formularz rejestracji na adres: wedrujacak@wp.pl , bądź też załączając formularz zgłoszenia do widomości przesłanej po przez stronę https://www.facebook.com/groups/961114377322041/members/
c) Publikacja uczestników z podziałem na grupy zostanie ogłoszona: 3 marca 2017 roku na stronie Przedszkola Samorządowego w Jonkowie i po przez fb.
d) Projekt kończy się dokładnie 15 czerwca 2017 roku,
e) Każdy uczestnik, który w pełni wywiąże się aktywnie z uczestnictwa otrzyma certyfikat w wersji elektronicznej potwierdzający udział w działaniu.

 1. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres:

Przedszkole Samorządowe
11-042 Jonkowo
ul. Spacerowa 2
wedrujacak@wp.pl
tel.: +48 89 512 91 37, 503 706 962

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych uczestników, uzyskanych od nich materiałów (zdjęć, treści pisemnych) do publikacji na stronie organizatora, na fb oraz przez patronów medialnych i honorowych.
c) Projekt jest bezpłatny.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button