Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Programy

ZESTAW PROGRAMÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. Nasze przedszkole– program edukacji przedszkolnej wspierający rozwój aktywności dzieci -Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska.
 2. Adaptacja do warunków przedszkolnych dla dzieci 3 letnich.Autor: Grażyna Zalewa.
 3. Adaptacja do warunków przedszkolnych dla dzieci 5-6 letnich.Autor: Jadwiga Świtaj.
 4. Wiosna, lato, jesień, zima– zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu.Autorzy: Beata Kalisz, Irena Sinoradzka, Barbara Nowoszewska.
 5. Bezpieczne przedszkole– ogólnopolski program dla wychowania przedszkolnego.Autorzy: Agata Gabrysz, Aleksandra Baraniak.
 6. Program profilaktyki przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.Autorzy: Grażyna Zalewa, Beata Kalisz, Mirosława Kaszeta, Jadwiga Świtaj, Justyna Gołębiewska-Farys, Kinga Rynkiewicz, Agnieszka Pleszek, Paulina Ludwinia, Ewelina Hurman.
 7. Czyste powietrze wokół nas– program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.Autorzy: Janusz Szymborski, Witold Zatoński, Zygfryda Juczyńska, Tamara Kowalczyk, Małgorzata Lewandowska.
 8. Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby– program PCK.Autorzy: Katarzyna Mikołajczyk, Magdalena Rzepecka, Aleksandra Buszkiewicz.
 9. Program wychowawczyprzedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.Autorzy: Grażyna Zalewa, Beata Kalisz, Mirosława Kaszeta, Jadwiga Świtaj, Justyna Gołębiewska-Farys, Kinga Rynkiewicz, Agnieszka Pleszek, Paulina Ludwiniak, Ewelina Hurman.
 10. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu.Autorzy: Ewa Skiba, Anna Wieczorek.
 11. Program nauczania języka niemieckiego w przedszkolu.Autor: Wioleta Kur.
 12. Program własny zajęć tanecznych w grupach przedszkolnych.Autor: Mirosław Grzymkowski.
 13. Program rytmiki z elementami tańca dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.Autor: Piotr Mastelerek.
 14. Gry i zabawy ruchowe.Autor: Jakub Maciołek.
 15. Jesteśmy dziećmi Boga.Autor: Władysław Kubik.

 

Program profilaktyki

 

 

 

Program wychowawczy

 

 

 

Zadania

 

 

 

Program - Akademia Wyobraźni Play-Doh

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRMU EDUKACYJNEGO DLA PRZEDSZKOLI
„AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY-DOH”


I. Organizator Programu
Organizatorem Programu „Akademia Wyobraźni Play-Doh” („Program”) jest Adliner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Program prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa.


II. Cel Programu
1. Celem Programu jest kształtowanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków przy pomocy ciastoliny Play-Doh i realizacji zajęć Programu.


III. Zasięg Programu
1. Program prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Program skierowany jest do placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat („Przedszkole”).


IV. Czas trwania Programu
1. Program odbywa się 2 razy w ciągu roku i trwa 4 miesiące.
2. Edycja wiosenna trwa od marca do 30 czerwca.
3. Edycja jesienna trwa od września do 31 grudnia.
4. Rozpoczęcie Programu poprzedzone jest rekrutacją placówek.


V. Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Przedszkola.
2. Uczestnikiem Programu może być każde Przedszkole, które nadesłało poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy do Programu w czasie trwania rekrutacji i zostało zakwalifikowane do Programu („Zgłoszenie”).
3. Uczestnikiem Programu może być również każde Przedszkole, które zarejestrowało się na stronie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Dla przedszkoli/Strefa dla nauczycieli”, jednak jeżeli nie nadesłało formularza zgłoszeniowego w czasie rekrutacji nie otrzyma materiałów edukacyjnych w formie drukowanej. Rejestracja na stronie nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem do programu – upoważnia do pobierania materiałów w formie elektronicznej i do brania udziału w konkursach organizowanych w ramach Programu.
4. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
5. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Programem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
6. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.


VI. Rekrutacja do Programu
1. Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu rekrutacji do kolejnej edycji Programu ukazuje się na stronie internetowej programu www.akademia-playdoh.pl.
2. Program obejmuje 600 placówek, dlatego o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wybraną drogą:
a. faxem na numer: 22 885 60 99,
b. skan dokumentu e-mailem na adres: :info@akademia-playdoh.pl,
c. listem na adres: „Akademia Wyobraźni Play-Doh”, ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.


VII. Materiały Programu
1. Do Przedszkoli, które zostały zakwalifikowane do Programu, na początku rozpoczęcia edycji (do 14 marca - edycje wiosenne, do 14 września - edycje jesienne) zostają dostarczone bezpłatne materiały edukacyjne.
2. Do Przedszkoli, które biorą udział w Programie po raz pierwszy wysyłane są bezpłatne pakiety ciastoliny oraz materiały drukowane w postaci m.in. segregatora z kartami pracy z bajkami i z instrukcjami ulepienia figurek związanych z tematem miesiąca, plakaty konkursowe, ulotki dla rodziców itd.
3. Do Przedszkoli, które biorą udział w Programie po raz kolejny wysyłane są bezpłatne materiały drukowane, bez pakietów ciastoliny.
4. Wszystkie wysyłane materiały Programu są bezpłatne.


VIII. Konkursy Programu
1. Tematy konkursów i ich szczegółowe regulaminy dostępne są na stronie Programu www.akademia–playdoh.pl w zakładce konkursowej.
2. W każdej edycji programu przeprowadzane są konkursy o tematyce związanej z materiałami przekazanymi do Przedszkoli.
3. Wszystkie konkursy organizowane w ramach Programu są dobrowolne.


IX. Realizacja programu
1. Przedszkola, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie, po otrzymaniu materiałów mogą realizować zajęcia zgodnie z kartami pracy i brać udział w comiesięcznych konkursach Programu.
2. Program nie wymaga wypełniania żadnych sprawozdań ani raportów ze strony Przedszkola.


X. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Programu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin niniejszego Programu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie Programu lub zmiany w jego terminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Programu mogą korzystać uczestnicy Programu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy Programu. Podanie w formularzu zgłoszeniowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania bezpłatnych materiałów.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button