Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Wnioski z nadzoru:

 

 • Zapoznać się i wdrażać w codziennej pracy nową podstawę programową.
 • W planach miesięcznych zwracać większą uwagę na warunki realizacji podstawy programowej, wpisywać wycieczki po najbliższej okolicy, zwiększyć liczbę wyjazdów do kina, teatru.
 • W dalszym ciągu doskonalić współpracę z pedagogiem, psychologiem, rodzicami w zakresie wspierania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W razie problemów reagować natychmiast. Więcej spotkań zespołów.
 • W dalszym ciągu informować rodziców o tym, co dzieje się w przedszkolu, zachęcać do udziału w kształceniu organizowanym dla rodziców.
 • Wzmacniać wychowawczą rolę przedszkola.

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym  2017/2018

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów.
 4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego 2017/2018

KONTROLA

 1. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.
 2. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury.
 3. Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
 4. Ocena prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

 

EWALUACJA PROBLEMOWA

 

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

MONITOROWANIE

 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w strzelnicach funkcjonujących w szkole.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej we wszystkich typach szkół.

 

 

 

Priorytety wynikające z koncepcji pracy Przedszkola – kierunki planowanych zmian:

 1. Wypracowanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 2. Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Wypracowanie modelu pracy zespołowej.
 4. Doskonalenie systemu procedur i prawa wewnętrznego.
 5. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 7. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.
 8. Udoskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.
 9. Kształtowanie postaw wychowanie do wartości.

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej i tworzenie warunków do właściwej jej realizacji

 

 

 

 

 

1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów.

 

2. Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów z podstawą programową, opinii o programach autorskich.

 

3. Ustalenie zestawu programów na rok 2016/2017, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

 

4. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności:

4.1 zajęć i zabaw dowolnych

4.2 aktywności na powietrzu

4.3 zajęć dydaktycznych

4.4 czasu przeznaczonego do dyspozycji nauczyciela.

Wprowadzenie innowacji w zakresie nauczania

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Zespół dydaktyczno – wychowawczy

 

 

 

 

Nauczycielki grup

Sierpień

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

Sierpień

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opracowanie organizacji pracy zespołu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 2. Analizowanie postępu rozwoju dzieci objętych pp.
 3. Analiza zachowań dzieci w grupach. Określanie poziomu poprawy w zachowaniu dzieci sprawiających problemy wychowawcze.
 4.  Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw mających na celu naukę tańca, śpiewu, rytmiki oraz działań twórczych/badawczych.
 5.  Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez różnorodne działania podjęte przez nauczycieli i rodziców.
 6.  Organizowanie wycieczek.
 7.  Organizowanie konkursów, występów i wystaw / kiermaszów przedszkolnych.
 8.  Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą.
 9.  Wzmacnianie właściwych zachowań  poprzez aktualizację systemu nagród i kar. Realizacja zajęć z savoir – vivre.
 10.  Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju (arkusze diagnostyczne).
 11.  Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy arkuszy – informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków.
 12. Wdrażanie wniosków z diagnozy w planowanie i realizację procesów edukacyjnych. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości dzieci.
 13. Kontynuować działania podjęte w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Nauczyciele     grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

Nauczyciele grup

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

30 września

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

listopad,

czerwiec

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.

 

 

 

1. Stworzenie dzieciom warunków do decydowania o wyborze aktywności poprzez swobodny dostęp do materiałów plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych, przyrodniczych i innych.

 

2. Inspirowanie dzieci do podejmowania działań rozwijających ich zainteresowania, autoekspresję, wrodzony potencjał. (zapis w dzienniku).

 

3. Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących rozwijania sprawności w zakresie:

- rozbierania i ubierania

- składania ubrań

- mycia rąk i zębów (współpraca z pielęgniarką)

- nakrywania do stołu

i odnotowywanie w dzienniku.

 

4. Systematyczna realizacja dyżurów pełnionych przez dzieci, omówienie obowiązków dyżurnych.

 

5. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej – wycieranie kurzu, segregacja klocków, porządkowanie układanek i inne.

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele młodszych grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele starszych grup

 

 

Nauczyciele grup

wrzesień - październik

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

Podejmowanie działań promujących  zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność ruchową.

 

 

 

 

1. Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci najmłodsze – zabawa ruchowa np. z piosenką) – jeden nowy zestaw na tydzień.

 

2. Systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych/ ćwiczeń gimnastycznych (w zależności od wieku dzieci) jako formy zajęć obowiązkowych.

 

3. Systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o przygotowane zestawy – jeden nowy zestaw na miesiąc.

 

4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 5,6 letnich.

 

 

5. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię – zapis w dzienniku.

Wykorzystanie dydaktycznej  makiety ruchu drogowego.

 

6. Praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją – zapis w dzienniku.

 

7. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we współpracy ze strażą pożarną.

 

8. Opracowanie  konkretnych działań w celu kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w ramach przedsięwzięcia „ zdrowe żywienie”

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Zlecenie przez dyrektora

 

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

 

Nauczyciele starszych grup

 

 

 

dyrektor

 

 

 

nauczyciele grup

   cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

I półrocze

 

 

 

październik

    kwiecień

 

 

I półrocze

Obszar: organizacja i zarządzanie przedszkolem.

 

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Doskonalenie systemu pracy zespołowej w przedszkolu.

 

 

 

1. Powołanie składów osobowych do  zespołów zadaniowych:

1.1 ds. ewaluacji

1.2 ds. promocji

1.3 dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczy

1.4 ds. procedur i regulaminów

1.5 ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

2. Ustalenie planów pracy zespołów problemowych.

 

3. Podejmowanie aktywności na rzecz własnego rozwoju – szkolenia RP.

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszczególne zespoły.

 

Nauczyciele grup

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

Cały rok

Promocja przedszkola.

1. Aktualizacja strony internetowej.

 

2. Regularne zamieszczanie artykułów na stronie internetowej.

 

3. Promocja placówki na stronie internetowej  poprzez udział i organizację konkursów plastycznych i literackich.

 

4.Udział przedszkola w imprezach środowiskowych.

 

5. Wybór nazw poszczególnych grup.

 

Zespół ds. promocji

Zespół ds. promocji

 

Nauczyciele grup.

 

 

Zespół ds. promocji

 

Nauczyciele    grup.

Cały rok

 

 

 

 

Według harmonogramu

 

 

 

Według harmonogramu

Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola.

 

 

 

1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.

 

2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznej.

 

Dyrektor

 

 

Zespół dydaktyczno - wychowawczy

Rada sierpniowa

 

Rada sierpniowa

 

Aktualizacja prawa wewnętrznego.

 

1. Aktualizacja statutu.

 

2.Modyfikacja koncepcji pracy przedszkola

 

 

3. Aktualizacja  procedur obowiązujących w Przedszkolu.

Zespół ds. procedur i regulaminów

j.w.

 

 

 

 

 

 

15 września

 

 30 września

 

 

30 listopada 2016

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button