Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

           Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 • Efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym wpływa na jakość pracy przedszkola.

 

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.

 • Zapewnianie funkcji wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.

 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności,

 • Rozwijanie kreatywności i twórczości teatralnych dziecka poprzez upowszechnianie czytelnictwa.

 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

 • Poprawa stanu budynku przedszkolnego, ogrodu i terenu wokół.

 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,

 • pochwała wobec grupy – nagradzanie brawami,

 • pochwała w postaci emblematu, odznaki, orderu itp.

 • wyróżnianie przez dostęp do czegoś atrakcyjnego  np. nowej zabawki, gry itp.

 • pochwała przed rodzicami,

 • eksponowanie mocnych stron dziecka,

 •  wyznaczenie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu,

 • przydzielenie ważnego zadania do wykonania,

 • wyznaczanie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania,

 • zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy,

 •  możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy aktywności ,

 • chodzenie w pierwszej parze,

 • wyrażanie przez nauczyciela rodności i zadowolenia z powodu dobrego zachowania dziecka,

 • przydział określonej funkcji np. dyżur przy posiłkach, w łazience, kąciku przyrody.

 

Stosowane kary:

 • Upomnienie słowne indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad),

 • upomnienie na tle grupy,

 • rozmowa- przedstawienie następstw postępowania ( skłonienie do autorefleksji),

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu,

 • odsunięcie na krótki czas od zabawy(w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzającej w charakter dziecka),

 • znaczek np. ze smutną buzią,

 • wyrażenie przez nauczycielkę smutku i niezadowolenia ( gest , mimika) z powodu takiego zachowania dziecka,

 • wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego np. rysunek jako forma przeproszenia.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej, wnioski do dalszej pracy,

 •  szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po obserwacji i  diagnozie wstępnej, końcowej,

 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

 •  przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 •  konsultowanie osiągnięć dziecka nauczycielki z rodzicami (przedszkole-dom).

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

 • teczek prac i innych dokumentów,

 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

 • albumów, kronik,

 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 • rozmów

 

Formy doskonalenie nauczycieli:

 • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,

 • warsztaty, szkolenia, konferencje ( e- konferencje, e-warsztaty),

 • wymiana doświadczeń i wiedzy między nauczycielami,

 • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi na terenie powiatu, województwa,

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,

 • obserwacji,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i wychowania,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli i przechowywanych w archiwum,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • na życzenie rodzica lub Poradni P-P, nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,

 • do końca kwietnia nauczyciel przekazuje rodzicom informację o gotowości szkolnej dziecka rozpoczynającego po wakacjach naukę w klasie I  SP.

 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, organizowanie warsztatów,

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

 • współpraca z Partnerami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MDK, WBS, Policją, Strażą Pożarną, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi itp.,

 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

 

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczym.

2. Programie profilaktycznym.

3. Programie adaptacyjnym.

4. Programie rozwoju.

5. Rocznym planie pracy.

6. Miesięcznych planach pracy.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button